Nøkkelen til vellykkede feltoppgaver i geofag

Tekst: Anette Brunvoll og Ole G. Karlsen
Bilder: Anette Brunvoll

Tiden er knapp, men viktigheten av å utføre feltarbeid er stor i geofag i videregående skole. Feltarbeid er nemlig et av de fire kjerneelementene i læreplanen for geofag. Gode problemstillinger, detaljert oppgavebeskrivelse og tydelig veiledning er hemmeligheten til vellykkede feltoppgaver. 

Geofag – et samspill mellom sfærene

Både naturprosesser og menneskelige aktiviteter påvirker jordsystemene – eller sfærene. Endringer i en sfære vil også påvirke de andre sfærene. Vi kaller det vekselvirkninger. Derfor må vi studere jorda som en helhet der samspillet mellom sfærene blir viktig, forteller Ole G. Karlsen. 

- Geofag handler først og fremst om å forstå samspillet mellom naturprosessene for å beskytte oss mot naturfarer og klimaendringer, men også for å kunne utnytte ressursene på jorda på en bærekraftig måte, sier Karlsen. 

Karlsen er medforfatter av geofagboken, Terra Mater, som kom i ny utgave i desember 2022. Karlsen er lektor i naturgeografi og har lang undervisningserfaring i fagene geografi, geofag, matematikk og fysikk på videregående. 

Skolefaget geofag er satt sammen av emneområder fra geovitenskapene geologi, hydrologi, naturgeografi og geofysikk.

 • Geologi handler om mineraler og bergarter – og store naturkatastrofer som jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. 

 • Hydrologi handler om vannets kretsløp. 

 • Naturgeografi tar for seg landformende prosesser og landformer. 

 • Geofysikk bidrar med meteorologi og klima. 

I geofag blir vi kjent med de forskjellige jordsystemene, eller sfærene: geosfæren, hydrosfæren, kryosfæren og atmosfæren, og hvordan de påvirker alt levende liv – det vi kaller biosfæren.

Utforskende feltarbeid

Naturen byr på flere muligheter til å utforske geofaglige fenomen og problemstillinger. Feltarbeid flytter klasserommet ut i naturen og supplerer den tradisjonelle klasseromsundervisningen. 

- Lærerplanen har flere kompetansemål som handler om feltarbeid. I den digitale ressursen til Terra Mater finnes det flere forslag til ulike feltarbeid i samsvar med læreplanen. Flytt klasserommet ut i naturen i nærmiljøet og jobb aktivt med naturvitenskaplige arbeidsmetoder slik læreplanen legger opp til, oppfordrer Karlsen. 

Forslag til feltoppgaver

Undervisning i felt har et stort potensial til utforskende læring. Ved å la elevene aktivt delta i egen læring, kan elevene utøve geofag i sitt rette element. 

Lærerplanen i geofag legger stor vekt på geofaglig feltarbeid. Dette innebærer å samle inn, registrere og bearbeide data. Men hvordan utøve dette i praksis? Vi har utarbeidet noen forslag til ulike type feltoppgaver man kan gjøre med elevene.

Gode feltoppgaver viser at elevene kan bearbeide og analysere data, samt gi konklusjoner uten å gjengi boka

«Utforske berggrunn, løsmasser og jordarter lokalt, og tolke observasjonene for å beskrive områdets geologiske historie og betydning for lokale ressurser» 

Til dette kompetansemålet foreslår vi følgende oppgaver:

 • berggrunnen i nærområdet

 • løsmasser i nærområdet

 • den geologiske historien i nærområdet

 • mineralressurser i nærområdet

«Utforske en naturfare knyttet til geosfæren eller hydrosfæren i et bestemt geografisk område og vurdere risiko ved hjelp av modellering» 

Til dette kompetansemålet foreslår vi følgende oppgaver:

 • vannføringsmålinger

 • avløpet i elva gjennom en periode – hydrogram

 • flom

 • skred over marin grense – fjellskred, løsmasseskred 

 • skred under marin grense – kvikkleireskred

«Gjennomføre geofaglig feltarbeid knyttet til geosfæren eller hydrosfæren, bearbeide og tolke de innsamlede dataene og presentere resultatene»

Til dette kompetansemålet foreslår vi følgende oppgave:

 • utviklingen av landformene i nærområdet 

Forslagene til feltarbeidene i de digitale ressursene er av generell karakter. Lærere burde derfor tilpasse feltarbeidet til hva som befinner seg i nærområdet og utforme de endelige feltoppgavene til sin egen skole.

 

Gode forberedelser med valg av egnede lokaliteter, gjennomførbare problemstillinger og en ekskursjonsguide med gode ledespørsmål og kart er avgjørende for et vellykket feltarbeid.


Elevene kan også utføre mindre feltarbeid knyttet til nærområdet og/eller et eventuelt ekskursjonsområde. Slike mindre feltarbeid kan hentes ut fra de større feltoppgavene foran og fra oppgaver i de enkelte kapitlene i læreboka, Terra Mater.

Tilpass feltoppgavene til nærområdet

Før skoleåret starter bør geofaglærerne, gjerne sammen med andre ressurspersoner som kjenner nærområdet, ha funnet fram til lokaliteter som egner seg for elevenes feltarbeid. Geofaglærerne må hjelpe til med å utforme gode problemstillinger og oppgaver som kan brukes i feltarbeidet. Den geofaglige kvaliteten på naturen i nærmiljøet og gode veiledningsspørsmål er viktige for elevenes feltarbeid.

Gjennom et lokalt forarbeid kan de generelt utformede forslagene til feltarbeid som ligger i den digitale ressursen til Terra Mater bli til feltoppgaver som er tilpasset lokale forhold.

Elevene må i stor grad bli rettledet i det arbeidet de skal gjøre i felt. Det kan skje ved hjelp av en ekskursjonsguide og veiledning av de enkelte gruppene i felt. 

Mislykkede feltarbeid kan være et resultat av dårlige oppgaver. Oppgavene må være slik at elevene kan arbeide selvstendig, læreren skal ha veilederrollen – og lokalitetene må være mulig å utforske – med ledende spørsmål, god tilrettelegging og veiledning underveis i feltarbeidet.

Tips til feltarbeid 

 • Oppgaveteksten og problemstillingene som skal styre feltarbeidet må være klare og tydelige. 

 • Teksten må inneholde en detaljert beskrivelse av det arbeidet som elevene skal gjøre. 

 • Målet må være gode, åpne feltoppgaver som stimulerer til å resonnere, tolke, vurdere synspunkter og perspektiver og formulere konklusjoner, uten å reprodusere læreboka.

Feltarbeid krever gode forberedelser av læreren – og av elevene. I Aschehoug univers ligger det ferdig undervisningsopplegg til undervisningen. Her finner læreren utstyrsliste og oppgavebeskrivelse til å forberede feltarbeid.

Se undervisningsopplegg om feltarbeid og feltoppgaver i geofag

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Går verden under?

– et essay om klimadebatten av geolog og forfatter, Reidar Müller. Bør dagens ungdommer være bekymret?

Alexander forklarer verden – en podkast med elever om naturfag

Jeg har urokkelig tro på naturfag, og jeg liker at naturfag står så sentralt i morgendagens skole. Det er umulig å se for seg et bærekraftig samfunn uten naturfag.

Mariannes 5 beste tips

Marianne Eik er lektor ved Tangen videregående skole, og aktiv bruker av Aschehoug univers. Her deler hun sine beste tips med deg

Kom i gang med Aschehoug univers for videregående

Kort introduksjon i Aschehoug univers for videregående skole