Om kapittelet "Ta ansvar" i Fabel 10

Aschehoug har fått noen henvendelser angående innholdet i et kapittel i norskverket vårt Fabel. Teksten forekommer i boka for 10. klasse. 

Kapittelet heter «Ta ansvar» og handler i grove trekk om at vi må ta ansvar for det vi sier til andre. Det handler også om å lese en tekst nøye, så vi sikrer oss at vi ikke misforstår viktig informasjon.  

Temaer som Covid 19-pandemien, konspirasjonstenkning, feilinformasjon og løgner er åpenbart relevante temaer for vår tid. Teksten tar også for seg ansvarsbegrepet som sådan og det spesielle ansvaret ledere må ta for å sikre best mulig informasjon basert på kunnskap og vitenskapelig etterprøvbare metoder. 

 

Temaet dekker følgende kompetansemål fra læreplanen: 

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 

 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon 

 

Kapittelet definerer ansvar overordnet som: 

 • Å ta ansvar er å sikre seg at den kunnskapen vi har og deler, er rett.  

 • Å ta ansvar er å sammenlikne flere ulike kilder og være kritisk til kildene sine.  

 • Å ta ansvar er å ikke videreformidle usann informasjon.  

 

Vi har følgende læringsmål: 

 • utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet 

 • stille kritiske spørsmål til det du ser og hører 

 • unngå å videreformidle usann informasjon 

 • gjøre gode valg i møte med praktiske utfordringer 

 • utvikle god dømmekraft i praktisk yrkesutøvelse 

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitat og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 

 

I den digitale lærerveiledningen skriver vi følgende: 

«Temaet «Ta ansvar» tar for seg kildekritikk, kritisk lesing og utfordrer elevene til å reflektere, diskutere og samtale om hvordan vi forholder oss til informasjon. Vi bruker eksempler fra koronapandemien i Norge og andre land i verden. En artikkel vies til hvordan presidenten i Brasil, Bolsonaro, håndterte pandemien. Dette temaet er fortsatt aktuelt, og koronapandemien er på ingen måte en avsluttet historie. Det pågår fortsatt debatter om smittevernsreglene var gode og riktige, og det pågår debatter om vaksineprogrammet. 

Det er viktig å ha en åpen tilnærming til temaet i klasserommet. Du kjenner elevene dine best og vet om det må tas spesielle hensyn. Hvis elever har opplevd dramatiske ting under koronapandemien, er det viktig å trå varsomt.» 

Kapittelet inneholder en rekke reflekterende oppgaver som gir stort rom for elevenes egne meninger og som i stor grad legger opp til refleksjon rundt temaene. Vi mener totaliteten i kapittelet legger grunnen for en kritisk holdning til feilinformasjon, både det vi finner i digitale medier og det som presenteres av enkelte av verdens ledere.  

Tekstene og eksemplene knyttet til koronapandemien og vaksineprogrammet reflekterer i stor grad de verdier og den informasjonen som norske helsemyndigheter har presentert.