Trykte og digitale læremidler, hånd i hånd

Tekst: Kristoffer Kjelling, digitalredaktør for Grip teksten

Den trykte læreboka og de digitale læremidlene skaper ulike pedagogiske muligheter. Her får du et innblikk i hvordan de digitale ressursene til Grip teksten utfyller læreboka.

To hender holder opp mobiler som har AR-elementer på skjermen.

Foto: Aschehoug

Digitale læremidler kan aldri utkonkurrere den trykte læreboka når det gjelder dybdelesing og konsentrasjon. Å holde i en fysisk bok, og la blikket hvile på de trykte bokstavene, gir en ro som elevene trenger i en digitalisert verden. De nye Grip teksten-bøkene er utformet nettopp for å gi elevene mulighet til å fordype seg i fagstoffet og se de lange linjene i norskfaget.

Mens boka er rammet inn av et omslag og organisert i avgrensede kapitler, er nettet i sin natur åpent og fritt. Det skaper nye pedagogiske muligheter, men også utfordringer. Vi har liten kontroll på hva elevene gjør eller hvor de beveger seg når de sitter foran skjermen. For at digitale læremidler skal bidra til læring, må de derfor utformes på en helt annen måte enn sidene i læreboka.

Et unikt nettsted

Da vi i norskredaksjonen i Aschehoug begynte arbeidet med å skape et fagfornyet nettsted til Grip teksten i 2019, valgte vi å se på nettstedet som et eget læremiddel. Det skulle ikke erstatte eller konkurrere med boka. Tvert imot skulle det utnytte mulighetene som ligger i det digitale.

Et viktig grep var å organisere innholdet etter kjerneelementene, og ikke kapitlene i boka. Det gjør det lett å bruke de digitale ressursene uavhengig av boka. Til hvert kjerneelement har vi laget flere artikler og opplegg som lar elevene fordype seg i sentrale deler av norskfaget.

I tillegg var det et uttalt mål at innholdet på Aschehoug univers skal aktivisere elevene. I praksis innebærer det at de ulike oppleggene inneholder mange og varierte oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Når elevene må utforske, diskutere, analysere og ikke minst skrive, er sjansen mindre for at de blir distrahert av sosiale medier og spill.

Skjermbilder fra Grip teksten på Aschehoug univers.

Fordypning og ferdigheter

Det var spesielt tre behov vi ønsket at nettstedet skulle oppfylle. For det første ville vi utforme undervisningsopplegg som lar elevene være utforskende, kreative og nysgjerrige. Hva er for eksempel sammenhengen mellom Shelleys Frankenstein og Faldbakkens Vi er fem? På hvilke måter er filmer og serier fra samtiden inspirert av den kritiske realismen fra 1800-tallet? Det er varierte og utforskende oppgaver til fagstoffet og tekstene, og oppleggene avsluttes med fordypningsoppgaver.

For det andre ønsket vi å lage egne opplegg som lar elevene øve opp de skriftlige ferdighetene sine. Vi har blant annet laget interaktive kurs i nynorsk grammatikk og i sikker språkføring. I tillegg har vi laget egne kurs i å skrive fagartikler, tolkninger og essay for alle trinn. Disse kursene inneholder modelltekster skrevet av elever. Modelltekstene er «klikkbare», slik at elevene kan se hvilken funksjon ulike ord og setninger har i en fagartikkel.

For det tredje ville vi løfte fagbegrepene opp og fram. Fagbegrepene er i praksis nøkler til mestring og forståelse, derfor har vi vært bevisste på å bruke dem aktivt på tvers av de ulike oppleggene. Begrepsbruken i bok og på nett er konsekvent, og begrepene blir definert i teksten der det er nødvendig.

Kurs i sikker språkføring på Aschehoug univers.

Variert innhold

I tillegg til læringsløp og fagartikler inneholder nettstedet en lang rekke undervisningsfilmer: forfatterportretter, filmer om perioder i kulturhistorien, retorikk og fortellerteknikk. Disse filmene dykker ofte dypt i fagstoffet, og kan dermed inspirere både lærere og elever til videre utforsking.

Vi kan også nevne Peer Gynt-spillet, som lar elevene bli kjent med en sentral tekst fra litteraturhistorien på en ny og motiverende måte. Når elevene spiller seg gjennom handlingen i stykket, må de ta stilling til valgene Peer tar. Oppgavene til spillet gir elevene mulighet til å reflektere rundt disse valgene. Hvorfor velger Peer som han gjør, og hva ville de selv gjort i en liknende situasjon? Slik knytter vi Ibsens verdenskjente drama til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Tekstbanken er en svært viktig del av Grip teksten på Aschehoug univers. Her kan elever og lærere finne om lag 300 tekster i alle sjangre og fra alle de viktigste periodene i kulturhistorien. De eldre tekstene er utstyrt med ordforklaringer og er språklig modernisert. Slik blir de lettere å lese og forstå. Både de nettbaserte ressursene og lærebøkene gjør aktivt bruk av denne tekstsamlingen.

Skjermbilde fra Grip teksten på Aschehoug Univers.

Aktualitet

En av de største fordelene med digitale læremidler er at veien fra idé til publisering kan være kort. Siden lanseringen i 2020 har vi publisert en rekke aktuelle saker, om blant annet pandemien, naturvern, sportsvasking og krigen i Ukraina. Alle disse oppleggene tar utgangspunkt i norskfaglige begreper og problemstillinger, slik at elevene kan se at begrepene, teoriene og analysemodellene de lærer i norskfaget er høyst brukbare i virkeligheten utenfor klasserommet.  

Foto: Aschehoug.

Når boka og nettstedet spiller på lag

Det er altså store forskjeller mellom Grip teksten på papir og skjerm. De to læremidlene fyller ulike behov, men samtidig deler de begrepsapparat, faglig ståsted og, ikke minst, redaksjon. Når vi har laget opplegg til Grip teksten på nett, har vi ofte stilt oss spørsmålet: Hvordan kan de nettbaserte ressursene utfylle og videreføre innholdet i boka? Hvilke muligheter har vi? Målet er at boka og nettstedet kan spille på lag i klasserommet, og gi lærere og elever et godt utgangspunkt for å arbeide med norskfaget på en inspirerende og lærerik måte.


Grip teksten på Aschehoug univers

Aschehoug univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.