Religion og etikk-faget: Mye nytt, litt gammelt

Den nye læreplanen i religion og etikk gir oss et fag som både er forfriskende (eller skremmende?) nytt og samtidig gjenkjennelig.

Skrevet av Vebjørn Horsfjord, en av forfatterne av Religion og etikk Vg3

Læreplanen gir oss ikke bare helt nye kompetansemål, men selve strukturen i planen er ny. Den gamle planen var strukturert etter temaområder med religionskunnskap, kristendom, islam, annen religion, livssynshumanisme og filosofi, som siloer side om side. De nye kompetansemålene er færre og går på kryss og tvers av den gamle inndelingen. Enda viktigere er det at faget, som andre fag, har fått fem kjerneelementer som skal styre tolkningen av kompetansemålene.

Faget framstår altså som nytt, men samtidig er den virkeligheten som elevene skal lære om, den samme som før. Joda, selvsagt forandrer verden seg også, men det skjer ikke natta mellom 31. juli og 1. august når den nye læreplanen trer i kraft, og heller ikke fra ett skoleår til et annet.

Situasjonen er altså at elevene skal lære om omtrent det samme som tidligere – det vil si om religion, livssyn, filosofi og etikk – men de skal bruke kunnskapen på en annen måte enn før. I undervisning og lærebøker skal vi møte både Jesus, Muhammed, Siddharta Gautama og Kant, og vi skal lære om helgener, pilegrimsferder, puja og kategoriske imperativ, men kunnskapen skal settes inn i en større sammenheng som blir tydeligere i den nye læreplanen enn det har vært i den gamle.

Luftige kjerneelementer?

Nøkkelen til å forstå faget ligger i kjerneelementene som ble laget før arbeidet med kompetansemålene begynte. De angir hva som er det aller viktigste i faget, og de gir føringer for å tolke de 14 kompetansemålene. For egen del opplevde jeg kjerneelementene både som vage og svulstige i begynnelsen. Det er de nok også, men hvis man bruker dem slik de er ment, kan de vise seg som gode venner. Ikke minst forklarer de hva elevene skal med den konkrete religions- og filosofikunnskapen de tilegner seg i møte med ulike religioner, livssyn og tankeretninger. På en måte spenner de opp en høyere himmel over faget og kompetansemålene.

La meg peke på noen nøkkelord fra kjerneelementene som gir retning til faget:

«Kritisk refleksjon over kilder, normer og definisjonsmakt»: Å fremme kritisk tenkning er allerede en av skolens viktigste målsetninger, og det er nøkkelen til å utvikle det formålsparagrafen kaller «vitskapleg tenkjemåte». Elevene møter naturligvis kritisk tenkning i arbeidet med filosofien i faget, men de skal også anvende den løpende i arbeidet med religionskunnskapen. For ungdommer som er vokst opp med «fake news» som del av dagliglivet, er kilde- og normkritisk refleksjon en svært viktig ferdighet.

«Mangfoldskompetanse»: Det religiøse og livssynsmessige mangfoldet i samfunnet er både utgangspunkt og en målsetning for Religion og etikk-faget. Kompetanse til å være med å bygge dette samfunnet handler ikke minst om å forstå og erfare både at virkeligheten ser forskjellig ut avhengig av hvor man står, og at det et stykke på vei er mulig å stille seg i andres sted og velge nye perspektiver. På sitt beste gir utforsking av ulike perspektiver også en erfaring av at mangfold kan være en ressurs.

«Eksistensielle spørsmål og svar»: Det nye faget tar på en god måte opp i seg utviklingen i religionsvitenskapelig tenkning fra de siste tiårene. Men faget er ikke kun religionsvitenskap i smal forstand. I tråd med den brede humanistiske dannelsestradisjonen som norsk skole vokser ut av, forutsetter læreplanen at elevene i møte med fagstoffet også reflekterer over mening, virkelighetsbilde og egen identitet. Kunnskapen skal ikke holdes på armlengdes avstand, men er med å forme – danne – hver enkelt elev.

I seg selv kan kjerneelementene virke luftige eller kanskje altfor ambisiøse, men når vi bruker dem til å tolke kompetansemålene, får vi til sammen en både meningsfull og inspirerende helhet som gir innhold og retning til faget.

Sitat

Aschehougs nye læremiddel Religion og etikk finner en middelvei mellom det som er nytt og det som skal være med videre fra den tidligere versjonen av faget.

Aschehougs nye læremiddel Religion og etikk finner en middelvei mellom det som er nytt og det som skal være med videre fra den tidligere versjonen av faget.

Tips! Vårt nye læremiddel Religion og etikk kommer 3. august! På Aschehoug univers finner du nå prøvekapitler, utforskende oppgaver og artikler.

30 korte kapitler

Boka har 30 kapitler fordelt på fire deler. Her er innføringsstoff om religionsstudier, tre kapitler om etikk, to kapitler om filosofi og ett kapittel for hver av tros- og livssynstradisjonene buddhisme, hinduisme, islam, kristendom, nyreligiøsitet og sekulære livssyn. Men i tillegg er det kapitler som går mer på tvers av tidligere inndelinger og som er fylt av eksempler fra ulike religiøse retninger, for eksempel «Religion i hverdagen», «Å ta andres perspektiv», «Religion og kjønn, seksualitet og familie» og «Religion, medier og populærkultur». Kapitlet «Fundamentalisme og ekstremisme» viser fram noen av religioners skyggesider, mens «Samarbeid og dialog» løfter fram mulighetene for fredelig sameksistens på tvers av tradisjoner. Begge kapitler viser fram eksempler fra mange forskjellige religioner.

Variert innhold 

Flere elementer i boka inviterer til både kritisk tenkning og refleksjon over eksistensielle spørsmål. I alle kapitler finnes et «Tekstutdrag» som viser fram utdrag fra en kjent eller viktig tekst som er relevant for temaet i kapitlet, og oppgaver til å arbeide med teksten. Hvert kapittel har også et «Skråblikk» som konkretiserer eller aktualiserer kapitteltemaet og dessuten har oppgaver elevene kan arbeide videre med. Til slutt i hvert kapittel er det både repetisjonsoppgaver og åpnere fordypningsoppgaver. Mange av oppgavene egner seg for samtale i grupper eller i plenum i klassen.

Bakerst i boka er en kort tekst om å sammenlikne religioner og et skjema elevene kan bruke. For å stimulere til refleksjon viser denne teksten fram både verdien av slik sammenlikning og noe av det som er problematisk.

Selve læreboka som jeg har beskrevet her, inngår i et større digitalt univers med innhold til både lærer og elev, inkludert kunnskapstester og forslag til årsplan.


Religion og etikk på Aschehoug univers

Aschehoug univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.